Phương pháp tiếp cận: IB

Kinh doanh cùng người có thu nhập thấp (Inclusive Business) là một sáng kiến kinh doanh mang lại lợi nhuận và bền vững thu hút sự tham gia của người dân có thu nhập thấp vào chuỗi kinh doanh của công ty với vai trò là nhà cung cấp, người làm công, người tiêu dùng, nhà phân phối, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Mục tiêu của phương pháp tiếp cận sáng tạo này là nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người dâncó thu nhập thấp, đồng thời tạo ra sự tăng trưởng và phát triển bền vững cũng như những lợi ích khác cho các doanh nghiệp. Lợi ích kép này đang trở thành một xu hướng toàn cầu với các khái niệm như 'kinh doanh cùng người thu nhập thấp' và 'chia sẻ giá trị’ đã trở thành yếu tố cốt lõi trong việc thiết kế mô hình kinh doanh của công ty và lập kế hoạch chiến lược.

 

 

Xem thông tin chi tiết về Kinh doanh cùng người thu nhập thấp tại đây.