Nhà máy chế biến giống cây trồng do VBCF hỗ trợ đầu từ vừa đi vào hoạt động