Tính minh bạch

Cam kết về tính minh bạch

Quyết định về tài trợ của quỹ VBCF sẽ dựa vào một Ban Đánh giá gồm nhiều thành viên tham dự với một quy trình được ghi chép đầy đủ, minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Các quyết định sẽ được đưa ra theo quy trình gồm hai bước, với sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật và một ban cố vấn, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đã được thống nhất. Mọi quyết định về tài trợ của quỹ VBCF sẽ là quyết định của nhóm và không một thành viên nào của quỹ hoặc ban cố vấn có thể gây ảnh hưởng tới quyết định của các cá nhân khác. Mọi tài liệu và đánh giá liên quan tới quá trình gia quyết định sẽ được ghi chép và lưu giữ đầy đủ.

Mọi câu hỏi liên quan tới tính minh bạch của quá trình ra quyết định có thể gửi tới:

Ông Javier Ayala
Giám đốc Dự án
jayala@vbcf.org.vn